Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Świadczymy także usługi na rzecz Klientów indywidualnych, doradzając im w problemach pojawiających się na tle codziennego stosowania prawa.

• zakładania spółek handlowych wszystkich typów (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich i jawnych), a w tym:
- sporządzania umów i statutów spółek,
- sporządzania regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
- konstruowania umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
- uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym w KRS
• stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą bieżące doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa,
• doradztwo prawne w sprawach organizacji i zarządzania,
• łączenie, podział, przekształcanie, likwidację i prywatyzację podmiotów gospodarczych,
• uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
• reorganizację i restrukturyzację przedsiębiorstw mające na celu poprawienie ich kondycji finansowej,
• reprezentację spółek w Sądach (zastępstwo procesowe) i przed organami administracji publicznej,
• pełnej obsługi w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych obejmujące usługi prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, prowadzenia spraw przed sądami oraz skutecznego poszukiwania majątku dłużnika.

• opiniowania, sporządzania i negocjowania umów cywilnoprawnych,
• zawierania ugód cywilnoprawnych na warunkach korzystnych dla Klienta,
• porad i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego,
• reprezentacji przed ubezpieczycielem jak i przed sądem w ramach prowadzenia postępowań w zakresie szkód na osobie wynikających z błędów medycznych oraz odszkodowań z wypadków komunikacyjnych,
• reprezentowania przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi,
• sprawnego i efektywnego dochodzenia roszczeń finansowych obejmujące czynności prowadzenia negocjacji polubownych z dłużnikiem, mediacji, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych jak również skutecznego poszukiwania majątku dłużnika.

W ramach pomocy w zakresie prawa rodzinnego pomagamy w:
- sprawach o rozwód i separację
- w ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa i macierzyństwa
- w sprawach z zakresu podwyższenia i obniżenia alimentów, ustalenia ustania obowiązku alimentacyjnego
- zniesieniu wspólności majątkowej i podziale majątku,

W Kościele Katolickim nie ma „rozwodów kościelnych” ani „unieważnienia” małżeństwa, jednak istnieje możliwość rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nasza pomoc obejmuje każdy etap procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, we wszystkich krajowych instancjach procesu o o stwierdzenie nieważności małżeństwa, między innymi:

• ustalenie tytułu nieważności
• sporządzenie skargi powodowej
• sporządzenie skargi wzajemnej
• apelacja do II instancji