Wynagrodzenie jakie Kancelaria pobiera za swoje usługi uzależnione jest od rodzaju, stopnia skomplikowania oraz wartości przedmiotu poszczególnej sprawy.


W zależności od rodzaju zlecenia proponujemy Państwu wynagrodzenie godzinowe ustalane odpowiednio do rzeczywistego nakładu pracy zgodnie z wynegocjowaną stawką za godzinę pracy radcy prawnego bądź wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według wynegocjowanej stawki za całość zlecenia.


W przypadkach uzasadnionych możliwe jest zastosowanie wynagrodzenia o charakterze mieszanym (godzinowo- ryczałtowego) jak również indywidualne wynegocjowanie wynagrodzenia.


Wyżej wymienione systemy wynagrodzenia mogą być uzupełniane o system wynagrodzenia z premią za sukces (success fee), polegającego na uzupełnieniu wynagrodzenia podstawowego premią za wynik sprawy.


W sprawach dotyczących odszkodowań wypadkowych i błędów medycznych pobierane są zaliczki oraz koszty i opłaty sądowe natomiast wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy pobierane jest po prawomocnym zakończeniu sprawy w wysokości do 15 % zasądzonych należności wraz z odsetkami.


Przy ustalaniu wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych oraz postępowania egzekucyjnego posiłkowo stosujemy stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.nr 163,poz.1349 ze zm)